Ośrodki rehabilitacyjne i sanatoria
Wyszukaj wygodnie najlepsze ośrodki w Polsce

REGULAMIN

DEFINICJE:

Regulamin – dokument określający zasady korzystania przez Odwiedzających i Oferentów z portalu rehabilituj.pl;

Portal - portal internetowy rehabilituj.pl o tematyce rehabilitacyjnej, umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie podmiotów branży rehabilitacyjnej. Portal oferuje kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających i Oferentów;

Odwiedzający – każda osoba nie będąca Oferentem przeglądająca portal na urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej;

Oferent – nie występująca w charakterze konsumenta osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do KRS, osoba fizyczna nie prowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która prezentuje swoją ofertę (profil) w portalu rehabilituj.pl, jednocześnie wyrażając tym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz danych osobowych innym oferentom oraz niezarejestrowanym internautom odwiedzającym portal (odwiedzającym);

Profil: prezentacja na stronach portalu rehabilituj.pl oferty Oferenta zawierającej kompleks informacji takich jak: dane teleadresowe, opisy Oferenta i jego usług, grafiki, video, przekazane do portalu dobrowolnie;

ZASADY OGÓLNE:

1. Portal rehabilituj.pl jest ogólnodostępnym serwisem informacyjnym, umożliwiającym dokonanie szeregu czynności, takich jak: wyszukiwanie, lokalizowanie i prezentacja informacji  o Oferentach,  wymiana informacji pomiędzy Oferentami a Odwiedzającymi, umożliwienie zapoznania się z ofertą usługową lub handlową Oferentów;

2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne. Wyjątek stanowią świadczone za pośrednictwem portalu odpłatne usługi na rzecz Oferentów, świadczone wyłącznie na wyraźne jego zlecenie;

3. Oferent ma prawo do przesyłania portalowi wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej prezentacji profilu na łamach portalu, jak np. zmiana w ofercie, brakujące lub błędne dane, aktualizacja zdjęć i wideo itp.;

4. Oferent zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji poprzez kontakt z portalem;

5. Oferent ma prawo wglądu w swoje dane zamieszczone na łamach portalu, a także do ich poprawiania oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia z zasobów rehabilituj.pl;

6. Wszelkie materiały przekazane przez Oferenta w celu publikacji Profilu stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, powielania i kopiowania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Oferenta.

7. Portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia materiałów dostarczonych przez Oferenta w każdym czasie w przypadku naruszania dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych, zawierających błędy ortograficzne, stylistyczne a także będące niezgodne z regulaminem oraz profilem działania portalu, oraz innych nie wymienionych przypadkach;

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Rehabilituj.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług przez Oferentów, a także ich cenę;

2. Oferent odpowiada w pełni za treść, aktualność, jakość i zgodność przekazanych portalowi danych, na których podstawie został przygotowany i udostępniony przez portal profil. Jednocześnie  Oferent oświadcza, że jest autorem lub posiada prawo do nadesłanych treści oraz zdjęć i wideo. Oferent przyjmuje również na siebie wszelką odpowiedzialność prawną za skutki naruszeń wszelkich praw osób trzecich. Portal nie ponosi żadnych praw w tym zakresie;

3. Portal nie jest w żaden sposób stroną i nie angażuje się w żadne spory pomiędzy Oferentami a Odwiedzającymi;

4. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia serwisu bez podania przyczyny oraz do dokonywania zmian w tym serwisie. Nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awarią, przerwą w świadczeniu usług przez dostawców internetowych oraz przerwą techniczną oraz wskutek działań siły wyższej;

5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Dotyczy odpowiednio przypadków działań faktycznie lub potencjalnie szkodzących portalowi oraz mających negatywny wpływ na wizerunek i dobre imię firmy rehabilituj.pl. Rehabilituj.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

6. Zabrania się na wykorzystywanie przez osoby korzystające z portalu na pobieranie i wtórne wykorzystanie w części lub całości bazy danych rehabilituj.pl

7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Korzystając z portalu rehabilituj.pl Odwiedzający oraz Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości Politykę prywatności portalu rehabilituj.pl

2. Oferent  wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie teraz i w przyszłości przez właściciela portalu rehabailituj.pl oraz jej Partnerów, swoich danych osobowych oraz wizerunku osobistego w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez prezentację profili na łamach portalu oraz w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych;

3. Oferent ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez zgłoszenie stosownej informacji na adres portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdym czasie jednostronnie zmienione przez właściciela portalu w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu. Odwiedzający portal oraz Oferent oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Data obowiązywania Regulaminu: od 1.10.2019r.

Dermokosmetyki na Ceneo
Ośrodki rehabilitacyjne w Polsce

.Serwis

rehabilituj.pl

Największa baza ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.

UWAGA! NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES Ta strona używa plików “cookies” w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce prywatności.Akceptuję